AYDINLATMA METNİ
Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş (“Veri sorumlusu”) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla hareket ederek, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması ilkesine uygun olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. maddesi çerçevesinde, kişisel verilerinizin (“Kişisel Veriler”) işlenme amaçları, toplanma yöntemi, hukuki sebepleri ve haklarınız konularında sizi bilgilendirmek istiyoruz.
Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni’ne denizgyo.com.tr linkinden de ulaşabilirsiniz.
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ
Le Chic Bodrum projemizin web sitesinde ‘Biz sizi arayalım’ başlığı altında yer alan kutucuklara girmiş olduğunuz adınız, soyadınız, telefon numaranız, e-posta adresiniz ve mesajınız (‘kişisel veriler’) bu aydınlatma metninde yer alan amaçlarla tarafımızca işlenmektedir.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ
KVKK madde 5(1) uyarınca açık rızanızın varlığı halinde, bize iletmiş olduğunuz adınız, soyadınız ve iletişim bilgileriniz, tarafınıza uygun ürün ve hizmetlerin belirlenmesine yönelik pazar araştırması, anket veya istatistiki çalışmalar yapılması, ilginizi çekebilecek çeşitli hizmet ve ürünler hakkında bilgi verilebilmesi, ürün ve hizmet tekliflerinin hazırlanması, bunların tanıtımı, pazarlanması, promosyonu, reklamı ile kampanya faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, sunulan ürün ve hizmetler için memnuniyet ve verimlilik analizleri yapılması, pazarlama amacıyla ticari elektronik ileti gönderim hizmetinin temini amaçları ile işlenebilecektir.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ
Kişisel verileriniz https://www.lechicbodrum.com/ web sitemizde bulunan ‘Biz sizi arayalım’ alanı aracılığı ile otomatik olmayan yollarla elektronik ortamda toplanmaktadır.
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ
Kişisel verilerinizi açık rızanızın varlığı halinde tarafınıza uygun ürün ve hizmetlerin belirlenmesine yönelik pazar araştırması, anket veya istatistiki çalışmalar yapılması, ilginizi çekebilecek çeşitli hizmet ve ürünler hakkında bilgi verilebilmesi, ürün ve hizmet tekliflerinin hazırlanması, bunların tanıtımı, pazarlanması, promosyonu, reklamı ile kampanya faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, sunulan ürün ve hizmetler için memnuniyet ve verimlilik analizleri yapılması, pazarlama amacıyla ticari elektronik ileti gönderim hizmetinin temini amaçları ile iletişim/çağrı merkezleri, hizmet sağlayıcılarımız ve Denizbank A.Ş. ile paylaşabiliriz.
KANUN’UN 11. MADDESİ ÇERÇEVESİNDE HAKLARINIZ
KVKK’nın 11. maddesine göre kişisel verileriniz ile ilgili şu haklara sahipsiniz;

  1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  6. 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  7. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyor iseniz buna itiraz etme,
  8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu doğrultusunda, kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP), güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızdan ilgili veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz vasıtasıyla denizgyo@hs02.kep.tr veya denizgyo@denizbank.com adresine iletebilirsiniz.
Yazılı başvurularda, ıslak imzalı formu, Büyükdere Cad. No:141 K:22 34394
Esentepe-Şişli / İstanbul adresine noter aracılığıyla gönderebilir veya aynı adrese bizzat ya da vekili aracılığıyla elden ulaştırabilirsiniz.
Başvuruda;
a) ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
c) tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
ç) varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve
d) talep konusu bulunmalıdır.
Talebiniz en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Başvurunuza yönelik işlemlerin ayrı bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret tarafınızdan alınabilir.